Số lượt truy cập

Đang onlien: 1
Hôm nay: 26
Hôm qua: 33
Tất cả: 455,356

Nghị Quyết của HĐQT Công ty

27/06/2014

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY DỰNG THĂNG LONG
CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 CƠ GIỚI VÀ XÂY DỰNG THĂNG LONG
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****************
 *****************
  Số :269 /NQ-HĐQT Hà nội, ngày 20 tháng 5  năm 2014

NGHỊ QUYẾT

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY DỰNG THĂNG LONG

(Về việc: Lựa chọn bổ sung và duyệt điều chỉnh số lượng cổ phiếu cho các đối tác chiến lược trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua )

 

            - Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp năm 2009, 2013,

- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán năm 2010,

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Cơ giới và XD Thăng Long,

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 206/2014/NQ - ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua ngày 19/4/2014,

- Căn cứ công văn số 1821/UBCK-QLPH ngày 7/5/2014 của Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Cơ giới và XD Thăng Long,

- Căn cứ Đơn xin huỷ đăng ký mua cổ phiếu, Đơn xin giảm số lượng mua, Đơn xin tăng số lượng mua và Đơn đăng ký mua cổ phiếu thay thế của các cá nhân,

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 267 /BB - HĐQT ngày 20/5/2014 về việc lựa chọn bổ sung và phân bổ lại số lượng cổ phiếu cho các đối tác chiến lược trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua,

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY DỰNG THĂNG LONG

QUYẾT NGHỊ

 

Điều 1 : Thông qua việc chấp thuận 03 đơn xin huỷ mua cổ phần; 17 đơn xin giảm số lượng mua; 06 đơn xin tăng số lượng mua đồng thời lựa chọn b sung 03 đối tác chiến lược ngoài danh sách đã được duyệt trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua.

Cụ thể:

TT

Họ và tên

Số cổ phần được duyệt mua

Ghi chú

1

Lê Huyền Phương

10.000

Xin giảm số lượng mua từ 15.000 cp xuống còn 10.000 cp

2

Lưu Văn Phong

11.000

Xin giảm số lượng mua từ 30.000 cp xuống còn 11.000 cp

3

Nguyễn Huy Hùng

40.000

Xin giảm số lượng mua từ 50.000 cp xuống còn 40.000 cp

4

Lưu Minh Quang

45.000

Xin giảm số lượng mua từ 50.000 cp xuống còn 45.000 cp

5

Lê Văn Tùng

35.000

Xin giảm số lượng mua từ 45.000 cp xuống còn 35.000 cp

6

Trần Văn Dũng

40.000

Xin giảm số lượng mua từ 45.000 cp xuống còn 40.000 cp

7

Lê Văn Giám

10.000

Xin giảm số lượng mua từ 45.000 cp xuống còn 10.000 cp

8

Đỗ Văn Vinh

8.000

Xin giảm số lượng mua từ 45.000 cp xuống còn   8.000 cp

9

Trần Vĩnh Bảo

13.528

Xin giảm số lượng mua từ 45.000 cp xuống còn 13.528 cp

10

Nguyễn Xuân Sơn

25.000

Xin giảm số lượng mua từ 50.000 cp xuống còn 25.000 cp

11

Chu Văn Hậu

30.000

Xin giảm số lượng mua từ 50.000 cp xuống còn 30.000 cp

12

Nguyễn Phạm Hà

25.000

Xin giảm số lượng mua từ 50.000 cp xuống còn 25.000 cp

13

Bùi Văn Chí

10.000

Xin giảm số lượng mua từ 45.000 cp xuống còn 10.000 cp

14

Vũ Đình Hợp

40.000

Xin giảm số lượng mua từ 45.000 cp xuống còn 40.000 cp

15

Dương Mạnh Cường

10.000

Xin giảm số lượng mua từ 45.000 cp xuống còn 10.000 cp

16

Nguyễn Hồng Lâm

20.000

Xin giảm số lượng mua từ 45.000 cp xuống còn 20.000 cp

17

Trần Đức Nghĩa

5.000

Xin giảm số lượng mua từ 40.000 cp xuống còn  5.000 cp

18

Nguyễn Đăng Dũng

110.000

Xin tăng số lượng mua từ 60.000 cp lên 110.000 cp

19

Đặng Đức Hoành

70.000

Xin tăng số lượng mua từ 50.000 cp lên 70.000 cp

20

Nguyễn Thị Minh Hà

100.000

Xin tăng số lượng mua từ 50.000 cp lên 100.000 cp

21

Trịnh Thị Năm

100.000

Xin tăng số lượng mua từ 50.000 cp lên 100.000 cp

22

Nguyễn Thị Vinh

100.000

Xin tăng số lượng mua từ 62.528 cp lên 100.000 cp

23

Bựi Thị Mai Hương

60.000

Xin tăng số lượng mua từ 50.000 cp lên 60.000 cp

24

Phạm Quang Huy

50.000

Giữ nguyên số lượng mua

25

Phương Lan

50.000

Giữ nguyên số lượng mua

26

Vũ Thanh Tuấn

150.000

Đối tác chiến lược mới

27

Nguyễn Mạnh Cường

50.000

Đối tác chiến lược mới

28

Cao Đăng Vân

50.000

Đối tác chiến lược mới

 

Tổng cộng

1.267.528

 

 

Điều 2 : Các ông thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan và các cá nhân có tên trong danh sách trên có trách nhiệm tổ chức, triển khai và thi hành Nghị quyết này .

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  T/M  HI ĐỒNG QUN TR

      CH TCH

Nơi gửi:

       + Đảng uỷ Cty (b/c).                                                                       Đã ký

       + Các TV HĐQT & Ban TGĐ.                                                                           

       + Các phòng ban, XN, Đội SX.

       + Lưu VP HĐQT.                                                                   Trần Văn Kẻ