Số lượt truy cập

Đang onlien: 14
Hôm nay: 23
Hôm qua: 42
Tất cả: 456,618

Thông báo Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

12/04/2018

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ giới và Xây dựng Thăng Long thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau...

File đính kèm: Thông báo Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.pdf , Giấy mới họp đại hội cổ đông năm 2018.pdf , Giấy ủy quyền họp đại hội cổ đông năm 2018.pdf , Thư xác nhận tham gia Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.pdf