Số lượt truy cập

Đang onlien: 9
Hôm nay: 18
Hôm qua: 42
Tất cả: 456,613

Tin tức

Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 15 năm 2018

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ giới và Xây dựng Thăng Long tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thư 15 năm 2018 như sau...

Chi tiết...

Thông báo Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ giới và Xây dựng Thăng Long thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau...

Chi tiết...

Báo cáo thường niên năm 2017

Báo cáo thường niên năm 2017. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm. Năm 2017 với sự nỗ lực của Lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định, kinh doanh có lãi, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2017 lạnh mạnh.

Chi tiết...

Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán cho năm tài chính kêt thúc ngày 31/12/2017.

Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán cho năm tài chính kêt thúc ngày 31/12/2017.

Chi tiết...

 Trang 1 2 3 4Trang Tiếp