Ban lãnh đạo

23/05/2014

Ban lãnh đạo Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019

 I.  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 1. Ông Trần Văn Kẻ          - Chủ tịch
 2. Ông Cao Đăng Vân        - Phó Chủ tịch
 3. Ông Phạm Xuân Kiêm    - Uỷ viên
 4. Ông Nguyễn Khắc Hiệp  - Uỷ viên
 5. Ông Phan Thanh Quế    - Ủy viên

II. BAN KIỂM SOÁT

 1. Ông Nguyễn Mạnh Cường    - Trưởng Ban
 2. Ông Phạm Quang Huy         - Uỷ viên
 3. Ông Nguyễn Huy Hùng        - Uỷ viên

III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

 1. Ông Phạm Xuân Kiêm       -  Tổng giám đốc
 2. Ông Phan Thanh Quế        -  Phó TGĐ
 3. Ông Vũ Thanh Tuấn           -  Phó TGĐ
 4. Ông Nguyễn Khắc Hiệp      -  Phó TGĐ
 5. Ông Trần Quang Hạnh        -  Phó TGĐ
 6. Ông Kim Anh Dũng            - Phó TGĐ