Cơ cấu Tổ chức TLC-Meco

16/04/2014

I.  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 1. Ông Trần Văn Kẻ          - Chủ tịch
 2. Ông Cao Đăng Vân        - Phó Chủ tịch
 3. Ông Phạm Xuân Kiêm    - Uỷ viên
 4. Ông Nguyễn Khắc Hiệp  - Uỷ viên
 5. Ông Phan Thanh Quế    - Ủy viên

II. BAN KIỂM SOÁT

 1. Ông Nguyễn Mạnh Cường    - Trưởng Ban
 2. Ông Phạm Quang Huy         - Uỷ viên
 3. Ông Nguyễn Huy Hùng        - Uỷ viên

III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

 1. Ông Phạm Xuân Kiêm       -  Tổng giám đốc
 2. Ông Phan Thanh Quế        -  Phó TGĐ
 3. Ông Vũ Thanh Tuấn           -  Phó TGĐ
 4. Ông Nguyễn Khắc Hiệp      -  Phó TGĐ
 5. Ông Trần Quang Hạnh        -  Phó TGĐ
 6. Ông Kim Anh Dũng            - Phó TGĐ
 7.  
 8.  

IV. CÁC PHÒNG BAN

1. Phòng Kinh tế kế hoạch:

 • Điện thoại: 04.3838 4169
 • Fax:          04.3838 7905
 • Trưởng phòng: Ông Nguyễn Manh Cường
 • Phó phòng:      Ông Trần Anh Thế
 • Phó phòng:      Ông Đặng Văn Nhị

2. Phòng Kỹ thuật thi công:  

 • Điện thoại: 04.3838 9869
 • Fax:          04.3838 7905
 • Trưởng phòng: Ông Nguyễn Khắc Hiệp
 • Phó phòng:      Ông Lưu Minh Quang
 • Phó phòng:      Ông Nguyễn Văn Minh
 • Phó phòng:      Ông Nguyễn Đức Đĩnh
 •  
 •  

3. Phòng Vật Tư 

 • Điện thoại: 04.3757 9665
 • Fax:           04.3838 7905
 • Trưởng phòng: Ông Phan Thanh Quế
 • Phó phòng:      Ông Lê Văn Tùng
 • Phó phòng:      Ông Nguyễn Văn Tuyết

4. Phòng tài Chính kế toán:  

 • Điện thoại: 04.3838 9894
 • Fax:          04.3838 7905
 • Trưởng phòng: Bà Tạ Thị Nhạn - Điện thoại: 04. 3838 4168
 • Phó phòng:      Ông Nguyễn Huy Hùng

5. Phòng Tổ chức cán bộ:  

 • Điện thoại:  04.3757 9664
 • Fax:           04.38387 905
 • Trưởng phòng: Ông Đặng Đức Hoành

6. Phòng Hành chính quản trị:  

 • Điện thoại:  04.3838 9078
 • Fax:           04.3838 7905
 • Trưởng phòng: Ông Phạm Quang Huy - Điện thoại: 04.3838 4170